LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 DEFINITIES
1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
• Outdoorchef: De besloten vennootschap Outdoorchef Benelux B.V., Databankweg 26, NL-3821 AL Amersfoort, Nederland
• Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Outdoorchef en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
• Afnemer: de zakelijke partij die producten of diensten afneemt of wenst af te nemen van Outdoorchef;
• Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
• Diensten: door Outdoorchef aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
• Schade: alle door Afnemer geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
• Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Outdoorchef en Afnemer, waaronder begrepen aanbiedingen en Overeenkomsten.
2.2 Door aanvaarding van een door Outdoorchef gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk door Outdoorchef van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Outdoorchef. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

Artikel 3 BESTELLING EN BEVESTIGING
3.1 Alle aanbiedingen van Outdoorchef zijn vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen en overige gegevens, opgenomen in catalogi, circulaires, advertenties e.d. Zijn indicatief.
3.2 De producten worden door Afnemer bij Outdoorchef door middel van aparte bestellingen persoonlijk, schriftelijk, elektronisch of telefonisch besteld.).
3.3 Aanbiedingen en toezeggingen van door Outdoorchef ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Outdoorchef schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Het staat Outdoorchef volledig vrij om orders van een Afnemer al dan niet te accepteren.
3.5 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat (1) Outdoorchef een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt (‘Outdoorchefbevestiging’); (2) op het moment dat Outdoorchef begint met de uitvoering van de Overeenkomst; óf (3) op het moment dat Outdoorchef voor de betreffende Overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
3.6 Door Outdoorchef geaccepteerde orders van Afnemers worden geacht enkel naar soort en merk bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Outdoorchef gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de daarvoor geldende standaardprijs.
3.7 Eventuele afwijkingen van de Outdoorchef-bevestiging van de bestelling moeten door Afnemer onmiddellijk, uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Outdoorchef- bevestiging, schriftelijk of elektronisch te worden gemeld bij gebreke waarvan de in de Outdoorchef-bevestiging vermelde voorwaarden zijn aanvaard door de Afnemer.
3.8 Outdoorchef heeft het recht om overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat daar voor Outdoorchef een schadeplichtigheid uit voort kan vloeien, indien er zich feiten voordoen die aantonen dat de klant niet kredietwaardig is.

Artikel 4 LEVERING EN PRESTATIES
4.1 Het recht op deelleveringen en de facturatie ervan blijft uitdrukkelijk voorbehouden aan Outdoorchef.
4.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn van Outdoorchef.
4.3 Als plaats van levering geldt, ongeacht of vrij van vracht, f.o.b., c.i.f. of onder enig ander hiermede gelijk te stellen of vergelijkbaar beding is verkocht, de plaats waar de zaken in het schip, de wagon, de auto of een ander middel van transport zijn geladen met de bestemming welke door ons met de Afnemer is overeengekomen. Indien omtrent het transport niets is geregeld als ook indien de Afnemer in verzuim blijft tijdig vervoer te stellen, geldt als plaats van levering de plaats waar de zaken zich op het tijdstip van de verkoop bevinden.
4.4 Het transportrisico is door Outdoorchef niet verzekerd, tenzij Afnemer uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor eventuele wanprestatie van de vervoerder is Outdoorchef nimmer aansprakelijk. Outdoorchef is volledig gekweten, indien Outdoorchef haar rechten jegens de vervoerder aan Afnemer overdraagt.
4.5 Ingeval Afnemer in verzuim blijft de zaken in ontvangst te nemen, is Outdoorchef gerechtigd om ofwel de overeenkomst onmiddellijk ingaand als ontbonden te beschouwen ofwel de zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.
4.6 Indien de zaken, die voor aflevering gereed zijn door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van Outdoorchef, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, is Outdoorchef gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen.
4.7 De leveringstermijnen van Outdoorchef gelden bij benadering. Outdoorchef aanvaardt te dezer zake generlei aansprakelijkheid. Afnemer is niet gerechtigd op grond van overschrijding van de leveringstermijnen ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.8 Bij een netto goederenwaarde franco van meer dan € 750,- kan Outdoorchef, naar eigen inzicht en geheel vrijblijvend, de transportkosten vrijwillig voor haar rekening nemen. Bij een lagere waarde draagt Afnemer in elk geval de kosten voor verpakking, service en porto.

Meerkosten voor speciale behandelingen of spoedverzendingen, evenals eventuele rembourskosten en – indien van toepassing – de respectievelijke kosten voor recyclinggarantie zijn voor rekening van de Afnemer en worden afzonderlijk verrekend aan de Afnemer.
4.9 Leveringen met transportschade mogen niet door de Afnemer worden geweigerd, maar moeten onder voorbehoud worden aanvaard en onmiddellijk aan de transporteur en Outdoorchef worden gemeld. De Afnemer moet Outdoorchef binnen 5 dagen na ontvangst van de bestelde goederen schriftelijk in kennis stellen van klachten betreffende transportschade en hiervan ook foto’s bezorgen, bij gebreke waarvan levering als aanvaard heeft te gelden.
Bij leveringen door derden is aansprakelijkheid voor transportschade op grond van defecte of onvoldoende verpakking of de verkeerde keuze van het transportmiddel uitgesloten. Aansprakelijkheid voor transportschade door defecte of onvoldoende verpakking is uitgesloten.
4.10 Outdoorchef neemt alleen verkeerde leveringen en fabrieksnieuwe producten in de onbeschadigde originele verpakking en zonder kleefmiddelen (bv. prijsaanduidingen) terug. De terugname of omruiling van producten gebeurt alleen binnen 10 dagen na ontvangst door de Afnemer of overeenkomstig een speciale overeenkomst en alleen na voorafgaande goedkeuring van de verkoopafdeling van Outdoorchef. De goedkeuring geschiedt door bekendmaking van een retour opdrachtnummer door Outdoorchef. Het retouropdrachtnummer moet op alle documenten (bv. afleveringsbewijs) van de Afnemer worden vermeld. Eventuele kosten voor controles, beschadigde verpakkingen enz. Worden op een creditnota in mindering gebracht. Bij het niet naleven van deze bepalingen door de Afnemer heeft Outdoorchef het recht de producten ongefrankeerd naar de Afnemer terug te sturen, de in ontvangst neming van de levering te weigeren of een vergoeding van ten minste € 50,- of maximaal 10% van het factuurbedrag te verrekenen.

Artikel 5 PRIJZEN
5.1 Outdoorchef verkoopt de producten tegen de in de respectievelijke prijslijsten vastgelegde prijzen en condities (excl. de wettelijke btw en voorafgaande verwijderingsbijdrage), waarbij prijs- en modelwijzigingen steeds voorbehouden blijven.

Artikel 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD
6.1 Outdoorchef behoudt zich het eigendom voor van de Goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn:
• de door Afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Outdoorchef geleverde of te leveren Goederen en/of Diensten; én
• alle vorderingen van Outdoorchef op Afnemer wegens het tekortschieten van Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.
6.2 Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich terzake op een retentierecht beroepen.
6.3 Afnemer is niet gerechtigd om de goederen in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de eigendom niet op hem is overgegaan. Dit verbod geldt ook voor de situatie waarin Afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt.
6.4 Ingeval Afnemer de overeengekomen tegenprestatie nog niet aan Outdoorchef heeft voldaan en hij de betreffende goederen aan een derde heeft doorverkocht, dan verleent hij Outdoorchef hierbij voor dat geval onherroepelijke volmacht tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde.
6.5 Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Outdoorchef te bewaren. De Afnemer is voorts verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van Afnemer op de verzekeraar van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen,
zodra Outdoorchef dat aangeeft, aan Outdoorchef worden gecedeerd tot meerdere zekerheid van haar vorderingen op Afnemer.
6.6 Indien Afnemer met de nakoming van de betalingsverplichtingen in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert is Outdoorchef gerechtigd zonder dat in verzuimstelling is vereist de zaken, die eigendom zijn gebleven van Outdoorchef, weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Afnemer verleent Outdoorchef reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval Afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt Afnemer aan Outdoorchef een direct opeisbare boete gelijk aan 10% van het nog door Afnemer aan Outdoorchef verschuldigde bedrag per dag. Outdoorchef heeft het recht hetzij de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen in welk geval de netto opbrengst – die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs – in mindering komt op het door de Afnemer totaal verschuldigde.
6.7 Afnemer is verplicht Outdoorchef onverwijld op de hoogte te stellen, wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot nog aan Outdoorchef in eigendom toebehorende zaken.

Artikel 7 BETALINGSVOORWAARDEN
7.1 Betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden in de overeengekomen valuta, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting, op de door Outdoorchef aan te geven bankrekening.
7.2 Als Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, dan wel in geval van faillissement, surseance van betaling, staking of liquidatie van de onderneming van Afnemer, zijn alle aan Outdoorchef verschuldigde bedragen direct opeisbaar en is Outdoorchef gerechtigd, onverminderd haar overige rechten in dat geval, Afnemer over het volle bedrag van de factuur vanaf de factuurdatum een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand of gedeelte van een maand tot aan de dag van algehele voldoening. In voorkomend geval komen voor rekening van Afnemer tevens alle te maken kosten, waaronder administratieve kosten van Outdoorchef, alsook de buitengerechtelijke kosten, tenminste te stellen op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,00.
7.3 Outdoorchef behoudt zich het recht voor de betalingsvoorwaarden te allen tijde aan te passen.
7.4 Ingeval Afnemer in verzuim mocht blijven met prompte betaling van enig opeisbaar bedrag, is Outdoorchef gerechtigd onmiddellijk ingaand, alle leveranties aan Afnemer op te schorten of te staken, zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.
7.5 Outdoorchef is te allen tijde gerechtigd, ook nadat een bestelling reeds in uitvoering is genomen en/of indien een krediet is bedongen, alvorens te leveren, van Afnemer te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Weigering van de Afnemer om zodanige zekerheid te stellen, geeft Outdoorchef het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Outdoorchef op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.
7.6 Indien Afnemer enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede ingeval van faillissementsaanvragen, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surseance van betaling van Afnemer, heeft Outdoorchef het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder in verzuimstelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten of te staken, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle Outdoorchef toekomende rechten.
7.7 Ingeval een van de in artikel 6.6 genoemde omstandigheden zich bij Afnemer voordoet zullen alle vorderingen van Outdoorchef op Afnemer terstond opeisbaar zijn en heeft Outdoorchef het recht ook alle andere overeenkomsten met Afnemer zonder in verzuimstelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten of te staken zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 8 RECLAME EN GARANTIE
8.1 Onder reclames worden verstaan ernstige grieven van Afnemer ter zake van de geleverde zaken; onder reclames zullen niet worden verstaan geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, maat, model en afwerking. Voor door de Afnemer in het kader van de bestelling vastgelegde eigenschappen
van het product is Outdoorchef alleen aansprakelijk wanneer Outdoorchef dit uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt.
8.2 Technische en vormafwijkingen van de gegevens in de folders, catalogi en schriftelijke documenten, evenals model-, constructie- of materiaalwijzigingen als gevolg van technische vooruitgang en ontwikkeling, blijven voorbehouden, zonder dat de Afnemer hieruit rechten tegenover Outdoorchef kan afleiden.
8.3 Alle reclames moeten schriftelijk geschieden, rechtstreeks aan Outdoorchef, en dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de zaken door de koper in ons bezit te zijn, bij gebreke waarvan de koper zijn recht op reclame heeft verwerkt. Ingeval van verborgen gebreken loopt de termijn van 8 dagen vanaf het moment van ontdekking, respectievelijk het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan zes maanden na factuurdatum.
8.4 Indien het product na aankoop niet functioneert (Dead on Arrival), moet de Afnemer dit binnen 10 werkdagen melden via de garantieprocedure, met overlegging van verkoopbewijs. Na het verlopen van deze termijn worden geen producten meer omgeruild, maar wordt een reparatie uitgevoerd.
8.5 Garantieclaims moeten door de Afnemer tegenover Outdoorchef onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk met bezorging van het garantiebewijs of het verkoopsbewijs geldend gemaakt worden en verjaren na de door Outdoorchef schriftelijk meegedeelde garantieperiode na verkoop door de Afnemer.
8.6 In geval van een garantieclaim van de Afnemer kan Outdoorchef zelf kiezen om een defect product te repareren of te vervangen door een soortgelijk product. Na het vervangen van het product loopt de bestaande garantie op grond van het verkoopbewijs verder of bedraagt ze ten minste 12 maanden. Verbruiksmateriaal (lampen, batterijen, verpakking enz.) vallen niet onder de garantie. De Afnemer heeft niet het recht om de aankoop van een product door wijzigingen te annuleren of een koopprijsvermindering te verlangen. Elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten.
8.7 Een garantieclaim vervalt wanneer het product verkeerd is behandeld of verkeerd is geopend, of wanneer het serienummer is beschadigd, gewijzigd of verwijderd. Uitgebreide garantieclaims of andere aanspraken van de Afnemer met betrekking tot productdefecten -ongeacht op basis van welke rechtsgrond – zijn uitgesloten.
8.8 Tussen Outdoorchef en Afnemer met zetel in het buitenland geldt afwijkend het volgende: de Afnemer/distributeur is op eigen kosten verantwoordelijk voor alle prestaties na de verkoop, inclusief alle garantievergoedingen en Outdoorchef is vrijgesteld van iedere vrijwaringsplicht tegenover de Afnemer Outdoorchef vervangt alleen geleverde producten die een door Outdoorchef schriftelijk bevestigde fabrieksfout vertonen. Een fabrieksfout betekent dat zich binnen een periode van een jaar een soortgelijke fout voordoet bij een bepaald product (model) met een foutpercentage van minimaal vijf (5%) procent, gemeten op de jaarverkoop van dat model.
8.9 Onderdelen voor producten worden alleen verstuurd naar erkende Outdoorchef “steunpunten” tenzij anders overeengekomen met Afnemer.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Outdoorchef als gevolg van gebreken te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
9.2 Outdoorchef is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder schade van derden, winstderving, bedrijfsschade, schade door onoordeelkundig of onjuist gebruik van het geleverde, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Outdoorchef.
9.3 Een vordering tot schadevergoeding vervalt, indien Afnemer niet binnen één maand nadat zich de feiten hebben voorgedaan, welke grond voor een schadevergoeding geven of kunnen geven, Outdoorchef hiervan schriftelijk met vermelding van alle relevante gegevens in kennis stelt en aansprakelijk houdt. Heeft Afnemer Outdoorchef met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde in kennis en aansprakelijk gesteld dan vervalt de schadevordering niettemin, indien Afnemer niet binnen zes maanden na de kennisgeving een rechtsvordering tegen Outdoorchef bij de bevoegde instantie aanhangig maakt.

Artikel 10 VRIJWARING
10.1 Afnemer vrijwaart Outdoorchef voor alle aanspraken en iedere vordering van een derde jegens Outdoorchef tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden (mede) als gevolg van gebruik of toepassing van, door of vanwege Outdoorchef geleverde goederen.
Afnemer is gehouden alle voor Outdoorchef in dit verband geleden schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 11 OVERMACHT
11.1 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan de partij die zich op overmacht beroept.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stakingen, uitsluitingen, onvoorziene grondstoffenschaarste, onvoorziene transportmoeilijkheden, brand, maatregelen van hogerhand, in het bijzonder import- en exportbeperkingen, contingentering, onvoorziene bedrijfsstoringen bij Outdoorchef, stakingen, of overmacht als hier bedoeld, ontstaan bij derden waarvan Outdoorchef afhankelijk is.
11.3 In geval van overmacht heeft Outdoorchef het recht, naar eigen keuze, om ofwel de uitvoering van een opdracht op te schorten, ofwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan Afnemer schriftelijk mede te delen en zonder dat Outdoorchef dien ten gevolge tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
11.4 Outdoorchef heeft recht op vergoeding van reeds gedane leveringen en prestaties ter uitvoering van de overeenkomst, voordat de omstandigheid van overmacht is ingetreden.
11.5 Outdoorchef kan zich ook op overmacht beroepen, indien deze ná de oorspronkelijke levertijd is ingetreden.

Artikel 12 GEEN WIJZIGINGEN AAN PRODUCTEN
12.1 De Afnemer heeft nimmer het recht om de producten en de daarop aangebrachte merken, namen, logo‘s of tekens in enigerlei vorm te wijzigen, zulks mede in het kader van de veiligheidsvereisten en certificeringen.

Artikel 13 CONVERSIE, UITLEG, ADRESWIJZIGING
13.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
13.2 De nietigheid of anderszins onafdwingbaar zijn van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.
13.3 Indien Outdoorchef op enig moment niet de strikte naleving van één van deze Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Outdoorchef afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.
13.5 Afnemer is gehouden om adreswijzigingen terstond schriftelijk aan Outdoorchef te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het bij Outdoorchef laatst bekende adres van Afnemer, worden geacht door Afnemer te zijn ontvangen.

Artikel 14 RECHTS- EN FORUMKEUZE
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Outdoorchef en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten, alsook de toepasselijkheid van enige andere internationale regeling(en) waarvan uitsluiting is toegestaan.
14.2 De rechtbank te ‘s-Gravenhage is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Outdoorchef en Afnemer, behoudens procesrechtelijke bepalingen van dwingend recht.